درباره ما...

ماموریت :
موسسه حقوقی آئین رادین کاوه ابتدا فعالیت خود را در قالب ارائه خدمات حقوقی آغاز کرد. این خدمات حقوقی تا سال 90 مشتمل بر وکالت ،مشاوره حقوقی ،داوری و پاره ای دیگر ازاقدامات بوده که به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می شد.
به دنبال ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات حقوقی و تمایل شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی به واگذاری امور خود، فعالیت مجموعه تحت عنوان موسسه حقوقی آئین رادین کاوه تداوم پیدا کرد و ثبت آن به شماره 1876 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان البرز شکل رسمی به خود گرفت.
این موسسه خود را ملزم به فشار درآمدی نمیکند بلکه موسسه ای آزاد است که برای رسیدن به چشم انداز بلند مدت خود بر روی خروجی هایی همچون توسعه و خدمات به مشتری متمرکز است.
مشتری اساس کار ما ؛ خواسته او، برنامه کار ما است .

دیدگاه :
موسسه حقوقی آیین رادین کاوه در چشم انداز میان مدت خود ، ارائه تمامی خدماتی را که در حوزه ی مسائل حقوقی متصور است ، در دستور کار دارد.
فهرستی از این خدمات در پیوست همین مجموعه درج شده است.

ارزش ها :
موسسه حقوقی آیین رادین کاوه عمیقاٌ از ترویج ارزشهای زیر در مجموعه پشتیبانی می کند :
* احترام به موکلین، مشتریان وهمکاران
* صداقت در روابط درون و برون سازمانی
* رازداری
* تفکر ، رفتار و عمل حرفه ای

باورها :
ما بر این باوریم که :
* مشتری ، هدف و اساس کار ماست . خواسته ی او برنامه های ما را تعیین می کند .
* سودآوری سازمان ما ، از طریق جلب رضایت مشتری فراهم می شود .
* کارکنان ، سرمایه اصلی سازمان ما هستند . جلب رضایت و ارتقای شغلی آنها ضامن بقای ماست .

وجوه تمایز موسسه حقوقی آیین رادین کاوه :
1 – اخذ پروانه شماره ی پ/م/187/17572 صادره از قوه قضائیه
2 - ارائه خدمات با توجه به نیازهای بازار و مشتریان
3 - دریافت حق الزحمه و حق الوکاله بر اساس اصول مشتری مداری
4- بیش از 100 قرارداد مشاوره با سازمان های دولتی و خصوصی
5- سه سال تجربه برای خدمات مشاوره در سطح ملی
6 - دارای حسن شهرت و مورد تایید سازمان های تولیدی خدماتی و صنعتی

خدمات موسسه حقوقی آیین رادین کاوه :
هم اکنون این موسسه با کمک منابع انسانی متخصص خدمات متنوعی را به جامعه حقوقی ارائه می نماید که اطلاعات کامل این خدمات را در قسمت مربوطه می توانید مشاهده کنید.