تعریف
کد اقتصادی
برای انجام فعالیتهای تجاری ،تولیدی و خدماتی در قالب شرکتها و موسسات نیاز به اخذ کد اقتصادی میباشد.
این کد 16 رقمی در واقع شناسه شرکت در عقد قرار داد ها و انجام فعالیتهای موضوع و مراودات تجاری شرکت میباشد.