تعریف
دفاتر پلمپ
برای ثبت هر گونه عمل تجاری که شرکت انجام میدهد لازم میباشند.چرا که در پایان هر سال مالی ،بررسی این دفاتر حساب سود و زیان شرکت به درستی مشخص میگردد.
این دفاتر به دفتر روزنامه و دفتر کل تقسیم میشود که برای ثبت دریافتی و پرداختی شرکت به طور روزانه و ماهیانه کاربرد دارند.
مرجع صدور و پلمپ این دفاتر اداره ثبت شرکت ها میباشد که از طریق پست اقدام به ارسال دفاتر به متقاضیان میکند.