تعریف
هرگونه شکل طرح،نقش،عدد،کلمه،حرف و هر چیزی که معرف کالا یا خدمات باشد و این فعالیت ها را منحصر به اشخاص خاصی بنماید علامت تجاری یا برند نام دارد.
اداره مالکیت صنعتی متولی صدور برند میباشد.
زمان ثبت آن 4 تا 6 ماه به طول میانجامد و تا ده سال اعتبار مالکیت برند محفوظ باقی میماند و پس از طی این مدت نیاز به ثبت مجدد میباشد.
علاوه بر ثبت برند در کشور امکان جهانی کردن آن نیز طبق معاهده مادرید وجود دارد.