شرکت سهامی
از انواع شرکتهای تجاری مصرح در قانون تجارت باید به شرکتهای سهامی اشاره کرد که خود به دو شرکت سهامی عام و سهامی خاص تقسیم میشود.
به علت اینکه تشکیل شرکت سهامی عام همراه با تشریفات خاص و حجم سرمایه گذاری کلان میباشد،از این رو شرکت سهامی خاص بیشتر مورد توجه متقاضیان جهت ثبت شرکت و شرو ع فعالیت میباشد.
لذا به طور مختصر در جهت آشنایی کاربران محترم در مورد شرکت سهامی خاص به ذکر توضیحاتی در این خصوص خواهیم پرداخت:
شرکت سهامی خاص حداقل با وجود سه نفر تشکیل میشود و و واجد شخصیت حقوقی میگردد ،سرمایه ای که بعنوان آورده در نظر گرفته خواهد شد به قطعاتی به نام سهم تقسیم خواهند گردید .تعهد و مسئولیت اعضاء و سهام داران در خصوص بدهی های شرکت تنها تا میزان مبلغ اسمی سهام ایشان میباشد.
این شرکت دارای مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور اعضا و سهام داران در ارتباط با تصمیم گیری در مورد فعالیت شرکت میباشد و هیأت مدیره در رأس اجرای این تصمیمات میباشد.
شرکت سهامی خاص با داشتن بازرس یا بازرسانی به عملکرد هیأت مدیره و عدم تخلف آنان از وظایف و اختیارشان نظارت میکند.
این شرکت به علت اینکه تا میزان مبلغ اسمی سهام سهامداران تعهد برای آنان در نظر گرفته است از اعتبار بیشتری نسبت به شرکت با مسولیت محدود که دیگر شرکت مورد تقاضا برای ثبت میباشد،برخوردار میباشد.