شرکت با مسؤلیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود به علت سهولت در ثبت و تشکیل و شروع فعالیت در حال حاضر در صدر آمار انواع شرکتها ی تجاری برای ثبت در کشور میباشد.
این شرکت با حضور حداقل 2 نفر تشکیل میشود و واجد شخصیت حقوقی می گردد.حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت این شرکت یک میلیون ریال میباشد. و بر خلاف شرکت سهامی خاص بازرس یا بازرسان در این شرکت الزامی نمیباشد. سرمایه و آورده در این شرکت به سهم الشرکه تقسیم شده و اعضا با عنوان شرکاء شناخته میشوند.تصمیم گیری در این شرکت با تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده انجام میگیرد و هیأت مدیره در رأس اجرای این تصمیمات میباشد.تعهد و مسولیت شرکاء در این شرکت تا میزان آورده ایشان است و از این لحاظ در بین شرکتها از اعتبارکمتری برخوردار میباشد اما میتوان با ثبت سرمایه ای قابل توجه در هنگام تاسیس در جهت افزایش اعتبار اقدام کرد.