حسابداری و حسابرسی
حسابداری و امور مالی شرکتها
در یکی از قدیمی ترین تعاریف حسابداری آمده است (حسابداری زبان تجارت است) در سالهای اخیر با توسعه فناوری اطلاعات و نگرش سیستمی به سازمانها و مدیریت آن حسابداری را به عنوان بخشی از سیستمهای اطلاعاتی مدیریت برای تهیه اطلاعات مناسب جهت کنترل و تصمیم گیری دانسته اند.
بر این اساس در تازه ترین تعریف از حسابداری عنوان می شودکه : حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعات عبارت است از فرایند تشخیص ، اندازه گیری، ثبت و پردازش رویدادهای اقتصادی (مالی) یک سازمان و تهیه اطلاعات لازم و گزارش گیری آن