تشکیل پرونده مالیاتی و تنظیم اظهارنامه


هر شخصیت حقوقی(شرکت) باید پس از تأسیس آن پس از تعیین حوزه مالیاتی، تشکیل پرونده دارایی دهد. طبق قانون ،شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت مالیات سرمایه ابتدایی می باشد و در واقع تشکیل پرونده دارایی به معنای آن است که شرکت به اداره دارایی اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون مالیات سرمایه ابتدایی شرکت را پرداخت خواهد کرد در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی شده و به میزان دو برابر مالیات ابتدایی جریمه می شود.
جهت تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی باید به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مربوط به شرکت ها مراجعه شود.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی:

اصل و کپی کلیه مدارک شرکت ( اساسنامه- اظهارنامه- شرکتنامه- تقاضانامه- روزنامه رسمی)
اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت
گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت
فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت
فیش آب و برق و تلفن و گاز دفتر شرکت