رفع سوء پیشینه کیفری
در حال حاضر در مورد آثار سوء پيشينه کيفري بايد گفت :
قانونگذار در مواد قانوني گوناگوني توضيح داده که مجرم بعد از آنکه محکوميت مربوط به جرم خود را تحمل کرد در مورد بعضي از مجازاتها يکسري محروميتهايي از نظر حقوق اجتماعي نيز دامنگير او مي شود که به آن مجازاتهاي تبعي گفته مي شود و در اصطلاح سوء پيشينه کيفري قلمداد مي گردد. لازم به ذکر است مجازاتهاي تبعي قهري و اجباري بوده و در مورد بعضي حقوق اجتماعي شهروندان بزهکار اعمال مي گردد و حتي در حکم دادگاه نيز ذکر نمي شود.
در آخر تذکر اين نکته نيز ضروري است که رفع آثار سوء جرم بمعني اعاده حيثيت و اجازه استفاده از حقوق اجتماعي است ولي اگر بعد از گذشت مدت مذکور شخص دوباره مرتکب آن بزه شود مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم وتشديد مجازات براي او اعمال ميشود.