دعاوی خانواده
آن دسته از دعاوی است که راجع به امر ازدواج و زناشویی یا ناشی از آن باشد. مانند: دعوی زوجیت و نفی زوجیت، دعوی مطالبه نفقه، تمکین، طلاق، فسخ نکاح، مطالبه مهریه، استرداد جهیزیه، اثبات نسب، حضانت، قیومیت و الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج و ثبت آن، الزام به ثبت طلاق، الزام به ثبت رجوع از طلاق در ایام عده، درخواست تجویز ازدواج موضوع ماده 1043 ق. م، درخواست تجویز ازدواج مجدد و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش...