دعاوی ثبتی و ملکی
لزام به تنظیم سند رسمی، الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، تخلیه املاک تجاری و مسکونی، مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، تجویز انتقال منافع ، خلع ید، رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق و ....


تفکیک
افراز
تحدید حدود املاک
اخذ سند مالکیت به استناد مواد 147 و 148 قانون ثبت
دعاوی مربوط به هیأت نظارت
اسناد رهنی
وثیقه ای و ذمه ای
مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت و توقیف اموال بدهکار
مزایده اموال توقیفی